top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
INCLUSIEF DE ARBITRAGEBEVOEGDHEID

Tenzij anders bepaald, worden onze goederen en diensten verkocht en afgeleverd in onze vestigingsplaats. De goederen blijven de volle eigendom van de verkoper tot op het tijdstip van de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Bij achterstallige betaling van meer dan een maand, te rekenen vanaf de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het bedrag van de factuur met 15% verhoogd met een minimum van 25 € en met verwijlinteresten van 12% per jaar. Indien uitstel van betaling werd bekomen, wordt, bij niet naleven van één enkele vervaldag, de totale schuld onmiddellijk invorderbaar. Al onze goederen, zelfs bij vrachtvrije verzending, reizen op risico van de bestemmeling. Eventuele klachten over zichtbare gebreken moeten binnen de 48 u na levering bij aangetekend schrijven gericht worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van ons bedrijf. Klachten in verband met gebreken in de conformiteit of verborgen gebreken dienen ten laatste twee maanden na hun ontdekking bij aangetekend schrijven door de koper worden gemeld. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de   Belgische Arbitrage Instelling – B.A.I.  belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74).  Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Het storten van een voorschot is vereist alvorens de werkzaamheden worden aangevat. Het saldo wordt betaald wanneer het voertuig wordt afgehaald. Indien het voertuig niet wordt afgehaald binnen de acht dagen na het beëindigen van de werkzaamheden, zullen de garagekosten van 5 € per dag + 21% BTW worden aangerekend. Bij verkoop van een nieuwe wagen, zijn enkel van toepassing de Algemene Voorwaarden vermeld op de achterzijde van de bestelbon. Uw persoonlijke gegevens worden door Citroën Belux nv verzameld voor klantenbeheer, tevredenheidsenquêtes en teneinde u regelmatig op de hoogte te houden van haar activiteiten en commerciële voorstellen i.v.m. autoverkoop. Indien u diensten worden verstrekt door derden die partner die partner zijn van Citroën Belux nv, geeft u haar uitdrukkelijk toestemming om uw persoonlijke gegevens mee te delen, uitsluitend voor uitvoering van de desbetreffende prestaties. U kan deze gegevens steeds kosteloos nakijken en laten wijzigen op eenvoudig schriftelijk verzoek aan Stellantis Belux NV, Bourgetlaan 20/2, 1130 Brussel (Wet van 8/12/92 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Nos marchandises et services sont vendus, pris en nos établissements sauf convention contraire. Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix convenu. tout retard de paiement de plus d’un mois à partir de l’échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure une augmentation de 15% du montant de la facture avec un minimum de 25 €, ainsi que des intérêts de retard de 12% l’an. En cas d’octroi de délais de paiement, le défaut de règlement d’une échéance à la date convenue rend la totaité de la créance immédiatement exigible. Toutes nos marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. Toute réclamation au sujet d’un défaut apparent doit être effectuée dans les 48 heures de la livraison par lettre recommandée adressée au siège social de notre Société. Tous défaut de conformité ou vice caché doit être signalé au plus tard dans les 2 mois de la découverte par l’acheteur, par lettre recommandée. A titre de garantie et d’engagement réciproques d’une résolution de litiges rapide par arbitrage, l’Institution Belge d’Arbitrage - I.B.A. est chargée de la désignation des arbitres qui seront compétents pour  régler chaque litige émanant du présent contrat, de façon définitive et conformément à son règlement de fonctionnement qui peut être obtenu gratuitement à I.B.A., Lieven Bauwensstraat 20 à 8200 Bruges  (tél. 050/32.35.95 et fax 050/45.60.74).  La présente clause remplace toutes clauses de compétence contraires. Le versement d’un acompte est exigé avant le commencement des travaux. Le solde est payable à l’enlèvement du véhicule. Si le véhicule n’est pas enlevé endéans les 8 jours après la fin des travaux, les frais de garage seront portés en compte à concurrence de 5 € par jour + T.V.A. de 21%. En cas de vente portant sur un véhicule neuf, les Conditions Générales mentionnées au verso du bon de commande, sont seules d’application. Vos données personnelles sont destinées à la gestion de la clientèle, enquêtes de satisfaction et afin de vous tenir au courant de nos activités et offres commerciales liées à la vente de véhicules. Si les services sont fournis par des tiers partenaires de Citroën Belux sa, vous lui autorisez explicitement à fournir vos données personnelles, exclusivement pour la réalisation des prestations concernées. Vous pouvez à tout moment gratuitement vérifier ou faire modifier ces informations sur simple demande écrite à Stellantis Belux NV, Bourgetlaan 20/2, 1130 Brussel (Loi du 8/12/92 relative à la protection de la vie privée).

BEZOEK ONZE SHOWROOM

Openingstijden

Ma - vr: 9:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00 uur
Za: 9:00 - 12:00 uur
Zo: Gesloten

DIENST NA-VERKOOP

Openingstijden

Ma - vr: 8:00 - 12:00 en 13:00 - 18:00 uur
Za: 9:00 - 12:00 uur
Zo: Gesloten

bottom of page